מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר tari-tari.co.il(להלן: “האתר“).
 2. הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. האתר מופעל על-ידי “טרי טרי” ע.מ .302433925 (להלן: “טרי טרי“).
 3. יש לקרוא בקפידה רבה את כל תנאי התקנון, בטרם השימוש באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין “טרי טרי”.
 4. המשתמש כהגדרתו באתר זה, מצהיר כי קרא את תנאי התקנון והסכים להם. המשתמש מצהיר כי לא יהיו לו טענות ו/או תביעות כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר להפרת התחייבויות שאינן מפורטות בתקנון זה.
 5. אנא הימנע מלעשות שימוש באתר ככל ואינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים בתקנון.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה באתר, לרבות, צפייה בתכנים ובשירותים המופיעים באתר ו/או הזמנה ו/או רכישת מוצר.
 7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים באתר, הוראות התקנון יגברו.
 8. לשאלות ובירורים בנוגע לתקנון ניתן לפנות לכתובת מייל taritaridigital@gmail.com.
 9. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 10. הכותרות בתקנון מובאות לצורך נוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות כזו או אחרת.

הגדרות ומונחים

 1. עסקה“: רכישת מוצר באתר בכפוף להוראות התקנון.
 2. מוצר“: פריט המוצע למכירה באתר.
 3. משתמש“: כל גולש ו/או צופה בתכנים ובשירותים המופיעים באתר ו/או מזמין מוצר ו/או רוכש מוצר ו/או גורם המבצע פעולה, במישרין ו/או בעקיפין הניתנת לביצוע באתר.
 4. רוכש“: משתמש שביצע עסקה באתר.
 5. ימי עסקים“: ימי ראשון עד חמישי, אלא אם צוין אחרת (ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים ומועדי ישראל, לרבות חג הפורים, יום הזיכרון, יום העצמאות ותשעה באב).
 6. כח עליון“: נסיבות אשר אינן בשליטת “טרי טרי”, ולא ניתן היה לדעת עליהן מראש או למנוע אותן, ואשר מובילות לכך שקיום ההעסקה, בתנאים שנקבעו מראש, הוא בלתי אפשרי ו/או בלתי צודק, לרבות, אסון טבע בלתי צפוי (לדוגמה: סופה או “מזג אוויר קיצוני”), ניתוק זרם החשמל, ניתוק אספקת האינטרנט, תקלה באתר, מצב בטחוני רגיש ועוד (לא מדובר ברשימה סגורה).

כללי

 1. “טרי טרי” הינו אתר למכר ירקות, פירות ומוצרי מזון נבחרים.
 2. לשם ביצוע רכישה באתר יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון, שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים וכיו”ב. ללא מילוי כל השדות המופיעים בדף ההזמנה, המשתמש לא יוכל להשלים את הרכישה באתר.
 3. “טרי טרי” רשאית לעדכן ו/או לשנות את תנאיי התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
 4. “טרי טרי” רשאית לשנות את מחירי המוצרים ו/או להסיר מוצרים מהאתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבצעים ו/או פרסומים שיפורסמו באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. “טרי טרי” רשאית להפסיק את מתן השירותים באתר למשתמש שאינו עומד בתנאי התקנון ו/או שהתנהגותו פוגעת בניהול העסקים התקין.
 6. אסורה מכירה סיטונאית. “טרי טרי” רשאית להגביל את כמות הרכישה של מוצרים מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 7. “טרי טרי” רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש.

כשירות לביצוע פעולות באתר והצהרות נוספות

 1. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר – מעל גיל 18, וכשיר מבחינה משפטית לבצע פעולות באתר.
 2. במידה והנך קטין – מתחת לגיל 18, או אינך רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את האפוטרופוסים החוקיים שלך ו/או את הוריך בדבר הוראות התקנון, ולקבל את אישורם לביצוע פעולות באתר. על ההורים חלה החובה והאחריות ליידע את ילדיהם הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפקח על פעילותם בהתאם לתנאי התקנון.
 3. כל פעולה שתבוצע באתר על ידי קטינים מהווה הסכמה של ההורים והקטינים להוראות המפורטות בתקנון.
 4. המשתמש מצהיר כי הוא נושא תעודת זהות ישראלית וכן קיימת לו כתובת דואר אלקטרונית פעילה.
 5. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים המוזנים על-ידו לאתר מדויקים וכי הוא הבעלים של כרטיס אשראי אותו הזין לאתר.

אבטחה ופרטיות:

 1. “טרי טרי” פועלת באמצעי זהירות על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיות וסודיות המידע המוזן באתר על-ידי המשתמש.
 2. על מנת לשמור על פרטיות ואבטחת המידע, סליקת כרטיסי האשראי באתר מבוצעת ע”י חברת “קארדקום” המוסמכת לתקן PCI DSS, ופועלת בהתאם לתקן האחיד לאבטחת מידע בעסקים .
 3. המידע אשר יוזן לאתר על-ידי המשתמש יישמר במאגר מידע הרשום אצל רשם מאגרי המידע מטעם הרשות להגנת הפרטיות. מפעילי האתר הינם הבעלים של מאגר המידע.
 4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהוא לא חייב להזין את הנתונים לאתר וכי הוא עושה זאת מתוך בחירתו ורצונו החופשי. המשתמש רשאי בכל שלב לפנות למפעילי האתר בבקשה למחוק את הפרטים שנרשמו אודותיו במאגר המידע.
 5. “טרי טרי” תשמור את היסטוריית ההזמנות של המשתמש ותהיה רשאית לנתח את הרגלי הצריכה לצורך הצעת מבצעים והנחות המותאמים למשתמש באופן אישי. כמו כן, לאחר רישום לאתר וקבלת שם משתמש וסיסמה, יוכל המשתמש לצפות בהיסטוריית ההזמנות.
 6. למען הסר ספק פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו במאגר המידע. השימוש בכרטיס האשראי ייעשה לצורך ביצוע העסקה והעברת המידע לחברת הסליקה החיצונית בלבד.
 7. “טרי טרי” שומרת על אבטחת הפרטיות של המשתמש ונוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור על פרטיותם. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהרכישה באתר מבוצעת בסביבת אינטרנטית-מקוונת, ואין באפשרות “טרי טרי” להבטיח חסינות מלאה ומוחלטת מפני פעולות פצחנות ו/או הפרעות ושיבושים, שיבוצעו בידי מבצעי פעולות זדוניות ובלתי חוקיות. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו טענה ו/או תביעה כלפי “טרי טרי” אם לא תצליח לסכל פעולות מסוג זה.
 8. על המשתמש לשמור בקפידה רבה את הסיסמה האישית ולא לחשוף אותה בשום אופן לאף גורם. שם המשתמש והסיסמה הינם אישיים ובאחריות המשתמש לנקוט בכל הפעולות הדרושות לשם שמירת סודיותם ואבטחתם. יודגש, כי במידה ושם המשתמש והסיסמה יזלגו לגורם שלישי בשל אי שמירת סודיותם ו/או העברתם לגורם שלישי, ו/או אי עדכון הסיסמאות לעיתים תכופות, “טרי טרי” לא תהיה חייבת לפצות ו/או לשפות את המשתמש על כך. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה/ ו/או תביעה כלפי “טרי טרי” ו/או מי מטעמה בנוגע לכל פעולה שתבוצע שלא באמצעותו בשם המשתמש והסיסמה האישיים שלו לאתר.
 9. המשתמש רשאי לתת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של “טרי טרי” לשם קבלת התראות והודעות בדיוור ישיר אשר עשויים להכיל דבר פרסומת. יצוין כי המשתמש רשאי בכל שלב לחזור בו מהסכמתו ולהסיר את פרטיו מרשימת התפוצה.
 10. לצורך תפעול החנות המקוונת, עושה האתר שימוש בעוגיות (COOKIES). באמצעות השימוש בCOOKIES, עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי  לגבי רכישות קודמות והעדפות המשתמש. באפשרות המשתמש לשנות את הגדרות  הדפדפן שלו ולחסום השימוש  ב COOKIES . במידה ויבחר המשתמש לעשות כן,  עליו לשים לב כי חלק מהיישומים באתר לא יפעלו.
 11. “טרי טרי” לא תמסור את הפרטים שהמשתמש הזין באתר לגורם שלישי, למעט אם מדובר בהעברת המידע לגורם שלישי הקשור בשרשרת האספקה/השיווק של המוצר ו/או אם “טרי טרי” התקשרה בהסכם מיקור חוץ עם ספקי משנה ו/או ובעת מיזוג/התארגנות חדשהו/מכירת האתר או פעילות האתר, והכל בתנאי שהגורם השלישי יתחייב לעמוד בתנאי הגנת הפרטיות המפורטים בתקנון זה.
 12. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי בעת ביצוע רכישה באתר, פרטי ההזמנה ישלחו אליו לכתובת המייל שהזין באתר.

רכישה באתר

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמחיר המופיע לצד הפירות והירקות באתר במועד ביצוע ההזמנה הוא סכום משוערך, וכי הסכום לחיוב יקבע בהתאם למחיר הפירות והירקות המופיע באתר ביום המשלוח. חשבונית סופית תוצמד למשלוח ותועבר לידי המשתמש בעת קבלת המוצרים.

לאחר סיום ביצוע ההזמנה באתר, יקבל המשתמש הודעה לכתובת הדואר אלקטרוני אשר הוזנה בפרטי ההזמנה. אישור סופי בדבר ביצוע העסקה ישלח לאחר אימות כרטיס האשראי ע”י חברות הסליקה וכרטיסי האשראי, ובהתאם לסכום החיוב כפי שייקבע ביום המשלוח.

 1. “טרי טרי” עושה מאמץ כביר על מנת לדייק בפרטי ההזמנה כפי שהוזנו באתר על-ידי המשתמש. אך בעת רכישת מוצרים לפי משקל קיים קושי טכני לבצע התאמה מלאה למשקל שהוזמן באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שתיתכן סטייה סבירה בעת שקילת המוצרים על-ידי “טרי טרי” וכי מחיר הרכישה לפי משקל ייקבע בהתאם למחיר השקילה שיבוצע בפועל על-ידי “טרי טרי”. כמו כן, המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בגין סטייה כלפי מעלה או מטה בשקילת המוצרים.
 2. “טרי טרי” אינה מחויבת לספק ללקוח מוצרים אשר אזלו במלאי. יצוין, כי “טרי טרי” תעשה מאמץ ליצור קשר עם הלקוח שביצע את ההזמנה ותציע לו מוצר חלופי ו/או זיכוי בגין התשלום שבוצע עבור רכישת המוצר. “טרי טרי” לא תגבה תשלום בגין מוצרים שאזלו במלאי ואשר לא סופקו ללקוח.
 3. הזמנה באתר עומד על 199 ש”ח ועשוי להשתנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של “טרי טרי”. דמי משלוח ודמי טיפול בהזמנה עומדים על 10 שקלים. הזמנות מעל 299 שקלים לא יחוייבו בדמי משלוח. “טרי טרי” יכולה לשנות את תעריף דמי המשלוח ודמי הטיפול בהזמנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שירות לקוחות במענה מיידי ניתן לקבל בימים א-ה בשעות 9:00-19:00, במספר 053-  3370171 לאחר שעות אלה ניתן להשאיר פרטים במייל  taritaridigital@gmail.com או לשלוח הודעת SMS .

אספקת מוצרים

אזורי המשלוחים וזמני החלוקה שלנו משתנים מידי פעם, שימו לב לזמנים המעודכנים. אם ברצונכם לבקש שעת משלוח מדויקת, אנא ציינו זאת בהערות ונעשה כל מאמץ להגיע בזמן הנוח לכם.

אחריות והחזרת מוצרים

 1. “טרי טרי” עושה מאמץ לאפשר לכם לשנות או לבטל את הזמנתכם, ככל שהדבר אפשרי. כל בקשה לשינוי יש להפנות לשירות הלקוחות. מרגע שהחל תהליך ליקוט פרטי ההזמנה, לא תוכלו לשנות את הזמנתכם.
 2. ביטול עסקה יעשה עפ”י הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981.

לגבי מוצרים שנרכשו בתפזורת (ירקות ופירות) – בהתאם לחוק מוצרי מזון טריים (מוצרים פסידים).

 1. הזיכוי יבוצע בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול עסקה, באמצעי התשלום איתו שילמתם.
 2. במקרה של פגם או קלקול במוצר – יש ליידע את שרות הלקוחות. החזרת המוצר תתבצע במשלוח הבא שלכם. זיכוי מלא או חלקי יהא לשיקול דעת “טרי טרי” ובכפוף לחוק.

נושאים נוספים

 1. “טרי טרי” רשאית למכור ו/או להעביר ו/או למזג את האתר ו/או להתארגן מחדש ביחס לפעילות האתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. המשתמש מסכים כי תחום השיפוט לבירור מחלוקות בין הצדדים הינו בית משפט השלום בפתח תקווה.
 3. השבתת האתר לעבודות תחזוקה –ייתכנו מצביעם בהם האתר לא יעבוד בשל עבודות תחזוקה. יצוין כי “טרי טרי” לא תהיה מחויבת לעדכן את המשתמשים בעת ביצוע עבודות תחזוקה ו/או השבתת האתר לצורך כך.

קניין רוחני ושימוש מסחרי

 1. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כזה או אחר.
 2. כל הזכויות באתר שמורות ל”טרי טרי”. כמו כן, המידע המופיע באתר מהווה קניינה האישי של “טרי טרי” ואסור להעתיקו בשום צורה. העתקה מכל סוג של המידע המופיע באתר מהווה הפרת זכויות יוצרים ועבירה על החוק.
 3. אסור לבצע שימוש מסחרי באתר, לרבות, בכתובתו, במידע המופיע בו ובפרסומיו השונים, למעט במקרים בהם התקבל אישור מראש ובכתב לכך ממפעלי האתר.